Cyfarfod â’r tîm

59 Cynyrchiadau

Mae 59 Productions yn stiwdio ddylunio a chwmni cynhyrchu sy’n arbenigo mewn dylunio stori. O fapio tafluniadau pensaernïol i arddangosfeydd; o brofiadau Realiti Rhithiol i ddigwyddiadau; o ddylunio theatraidd i ymgynghoriaeth dechnegol, mae cwmni awduron, cyfarwyddwyr, penseiri, animeiddwyr, artistiaid gweledol a thechnolegwyr 59 yn cynhyrchu gwaith artistig sy’n ceisio syfrdanu cynulleidfaoedd o bob math. Gan adeiladu ar fwy na degawd o brofiad yn gwneud gwaith theatrig ar gyfer rhai o leoliadau mwyaf y byd – gan gynnwys gwaith arobryn Olivier a Tony ar gyfer y Theatr Genedlaethol, West End a Broadway, ac i lawer o sefydliadau diwylliannol mawr y byd – y yn fwy diweddar mae’r cwmni wedi dod yn enwog am greu gweithiau celf cyhoeddus ysblennydd, gan fapio tafluniadau rhai o adeiladau mwyaf eiconig y byd, gan gynnwys Tŷ Opera Sydney, Amgueddfa Guggenheim Bilbao, Cofeb Washington yn DC a Phencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd. Mae 59 Productions hefyd yn adnabyddus am brosiectau fel arddangosfa David Bowie Is yn yr Amgueddfa V&A, a ddyluniodd, ac am ei waith arobryn ei hun yn Virtual Reality.

Y Gymdeithas Farddoniaeth

Y Gymdeithas Farddoniaeth yw prif sefydliad barddoniaeth y DU. Gyda rhaglenni addysg a chomisiynu arloesol, a chalendr llawn dop o berfformiadau, cystadlaethau a phrosiectau digidol, mae’r Gymdeithas Farddoniaeth yn hyrwyddo barddoniaeth ar gyfer pob oedran. Sefydlwyd y Gymdeithas Farddoniaeth ym 1909 i hyrwyddo “cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad mwy cyffredinol o farddoniaeth”. Ers hynny, mae wedi tyfu i fod yn sefydliad celfyddydau deinamig, gan gynrychioli barddoniaeth Brydeinig yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ganddo aelodaeth lewyrchus ledled y byd, mae’n cyhoeddi prif gylchgrawn barddoniaeth Prydain, The Poetry Review, ac mae’n rhedeg cynlluniau datblygu talent dylanwadol fel y Gystadleuaeth Farddoniaeth Genedlaethol a Gwobr Beirdd Ifanc y Flwyddyn Foyle. Bob blwyddyn mae pobl o bob oed yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Gymdeithas Farddoniaeth o bob ardal cod post yn y DU a mwy na 100 o wledydd ledled y byd. Arbenigwyr mewn addysg farddoniaeth pobl ifanc, mae’r Gymdeithas Farddoniaeth yn trefnu ymweliadau bardd mewn ystafelloedd dosbarth trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal â chreu adnoddau addysgu dibynadwy, hwyluso gwaith mewn lleoliadau dysgu anffurfiol a rhedeg y Rhwydwaith Beirdd Ifanc cymunedol bywiog ar-lein. Mae’r Port Poetry yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr ac yn elusen gofrestredig.

Stemettes

Creodd Dr Anne-Marie Imafidon MBE y Stemettes yn 2013 i sicrhau bod merched, menywod ifanc, a phobl ifanc nad ydynt yn ddeuaidd yn gwybod bod meysydd technegol ar eu cyfer. Cenhadaeth y Stemettes yw ysbrydoli, annog a chefnogi pobl ifanc i feysydd STEM gyda’u hethos ‘Am Ddim, Hwyl, Bwyd’. O 2021 ymlaen, mae Stemettes wedi newid bywydau mwy na 55,000 o bobl ifanc ledled y DU, Iwerddon a rhannau o Ewrop.

Mae stemettes yn rhedeg mwy na 50 o ymyriadau bob blwyddyn – cymysgedd o raglenni carfan groestoriadol, digwyddiadau effeithiol a llwyfannau cynnwys ysbrydoledig. Mae’r ymyriadau hyn yn gwella canfyddiadau o STEM, yn codi ymwybyddiaeth o opsiynau o fewn STEM, yn tyfu’r rhwydwaith sydd gan y bobl ifanc hyn ar draws STEM ac yn gwella eu hunan a hyder STEM.

Y camau nesaf ar gyfer Stemettes yw datblygu’r cyrhaeddiad a’r rhaglenni sydd ganddynt ledled y wlad i ardaloedd man oer STEM, gan ymestyn y ddarpariaeth Stemette i Rieni, Gwarcheidwaid ac Athrawon (y mae’r Stemettes yn eu galw’n Dylanwadwyr) a thrawsnewid alumnae i feysydd STEM.

Gall unrhyw un sydd eisiau helpu gyfrannu at Stemette Futures, lledaenu’r gair am Stemettes cyn belled ag y bo modd, a gwirfoddoli ar raglen Stemettes. I unrhyw un sydd eisoes yn y diwydiant, y ffordd orau i gefnogi fyddai sicrhau nad oes angen i Stemettes fodoli. Defnyddiwch eich cylch dylanwad i fod yn gynghreiriad da, sicrhau bod arfer teg yn cael ei ddefnyddio yn eich gweithle ar draws arferion llogi, dyrchafiad a dyrannu swyddi cyfrifoldeb.

Dewch ar Daith